Alexandra Sviatocha

מאמינה שאפשר למצוא את הדברים החיוביים בכל מקום. רואת חשבון ומנהלת סיכונים מעל שש שנים, רואה בחדשות טובות הזדמנות להחליף עדשה למציאות חיובית יותר שבהמשך עשויה לעודד ערבות הדדית ומעורבות חברתית רבה יותר וליצור שיח מכיל ויוזם.
Close
WhatsApp chat